Statut

I. Temeljne določbe

II. Namen, cilji in javnost delovanja društva

III. Članstvo

IV. Organizacija društva

V. Združitev, pripojitev ali prenehanje društva

VI. Prehodne in končne določbe

 

Na podlagi 8., 9., 20. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 60/95) je občni zbor Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije dne 17. 2. 2016 sprejel

S T A T U T

DRUŠTVA ZNANSTVENIH IN TEHNIŠKIH PREVAJALCEV SLOVENIJE

I. Temeljne določbe

 1. člen

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno združenje znanstvenih in tehniških prevajalcev ter stalnih sodnih tolmačev, ki v društvu izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje strokovne ter stanovske interese ter si izmenjujejo izkušnje in informacije s področja prevajalske stroke.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Dejavnost društva temelji na ustavnih določbah, veljavni zakonodaji, določbah tega statuta in programskih usmeritvah društva, sprejetih na rednih letnih občnih zborih.

 1. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Polno ime društva je: Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije in kratica društva: DZTPS. Sedež društva je v Ljubljani.

Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 30 mm, ki nosi na obodu napis: Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, v sredini pa Ljubljana. Na vseh drušvenih listinah mora biti odtisnjen društveni pečat.

 1. člen

Društvo se v skladu s svojimi interesi povezuje in sodeluje z drugimi sorodnimi društvi, združenji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

 1. člen

Društvo stalno razvija mednarodno sodelovanje in sodeluje s sorodnimi strokovnimi organizacijami na mednarodni ravni, katerih član lahko postane v skladu z določili pozitivne zakonodaje in mednarodnih konvencij.

II. Namen, cilji in javnost delovanja društva

 1. člen

Društvo oblikuje in razvija svojo strokovno, znanstveno, tehnično, raziskovalno in kulturno dejavnost na podlagi sprejetih programskih usmeritev, pri čemer si prizadeva za:

 • povezovanje članov pri strokovnih nalogah, poglabljanje in širjenje znanja, razvijanje in dvig strokovne ravni, zviševanje kakovosti vseh oblik in načinov prevajanja,
 • vključevanje v interesna združenja (za kulturo, izobraževanje, raziskovanje in znanost itd.) zaradi uresničevanje svojih širših družbenih nalog,
 • uveljavljanje in pravilno vrednotenje dejavnosti društva in njegovih članov v javnosti,
 • zbiranje, teoretsko in organizacijsko obdelavo, širjenje pozitivnih izkušenj najboljših prevajalcev in prevajalskih institucij drugih dežel in njihovo uporabo pri prevajanju.

Za uresničevanje namena in ciljev, društvo nadalje izvaja naslednje naloge oziroma nepridobitne dejavnosti:

 • vodi in sproti dopolnjuje razvid članov društva, izdaja potrdila o članstvu ter pomaga članom pri urejanju poklicnega statusa (samozaposlenega na področju kulture, samostojnega podjetnika itd.),
 • posreduje naročila za prevode članom društva,
 • po potrebi sodeluje pri dejavnostih s področja urejanja znanstvenega in tehniškega izrazoslovja na vseh področjih informacijskega sistema (INDOK centri), samostojno ali skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami oz. ustanovami v državnem ali mednarodnem merilu (Internet),
 • opravlja analize in raziskave, povezane z dejavnostmi in nameni društva;
 • podpira raziskovanje strokovne terminologije in izdelavo ter objavo glosarjev;
 • izdaja in zalaga strokovna glasila, različne publikacije (revije, knjige), strokovne članke, ureja spletne strani ter pospešuje strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja,
 • organizira različne oblike vseživljenjskega izobraževanja (seminarje, strokovne sestanke ipd.) prevajalcev in sodnih tolmačev,
 • samostojno organizira srečanja prevajalcev, simpozije, strokovna predavanja in konference ali pa s sodelovanjem drugih zainteresiranih dejavnikov pripravlja tudi podobna strokovna srečanja na meddruštveni oz. meddržavni ravni v skladu s predpisi,
 • varuje moralne in materialne koristi ter pravice članov, pa tudi celotnega področja dejavnosti, prizadeva si za dvig ugleda poklicne dejavnosti prevajalcev in dvig kakovosti prevajanja ter za ustrezno vrednotenje prevajalskega dela, zlasti s tem, da po potrebi in sprejeti metodologiji pripravi in objavi priporočila o cenah prevajalskih storitev ter kriterije za oblikovanje teh cen,
 • sodeluje s podjetji, združenji, sponzorji in drugimi dejavniki ter jih seznanja z dejavnostjo društva in njegovih članov,
 • skrbi za jezikovno in strokovno kakovost dela, ki ga opravljajo njegovi člani in, po potrebi oziroma na zahtevo opravlja s pomočjo svojih članov prevajalsko, lektorsko in drugo strokovno delo s področja dejavnosti drušva in v skladu s predpisi,
 • skrbi za vzgojo prevajalskega naraščaja in v organizirani obliki zagotavlja prenašanje izkušenj ter znanja med člane,
 • sodeluje pri vseh oblikah organizirane skrbi za pravilno jezikovno izražanje in pisanje ter po potrebi oblikuje strokovno izvedensko mnenje,
 • opravlja druge strokovne naloge, za katere je bilo ustanovljeno, v skladu s koristmi in pobudami članov ali na predlog zainteresiranih dejavnikov.

6a. člen

V zvezi z uresničevanjem namena in ciljev, opredeljenih v 6. členu tega akta, lahko Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, kot so opredeljene v standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

S94.120           Dejavnost strokovnih združenj

M74.300          Prevajanje in tolmačenje

M74.900          Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (poslovno posredništvo)

C18.130           Priprava za tisk in objavo (lektoriranje besedil v domačem in tujih jezikih)

P85.590           Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (prirejanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja prevajalcev in tolmačev)

P85.600           Pomožne dejavnosti za izobraževanje (preizkusi znanja, izvajanje in ocenjevanje)

N82.110          Nudenje celovitih pisarniških storitev

N82.990           Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

N82.190           Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

M72.200          Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (raziskovanje in razvoj na področju jezikoslovja in izobraževanja)

M74.900          Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (strokovno svetovanje)

J58.110           Izdajanje knjig (brošur, prospektov, slovarjev v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu)

J58.140           Izdajanje revij in druge periodike (izhajanje manj kot štirikrat tedensko)

R90.030           Umetniško ustvarjanje

Društvo opravlja navedene pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se porabijo za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v 6. členu tega akta.

 1. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča javnost o svojem delu tako, da s svojim glasilom in pisno oz. ustno seznanja člane in širšo javnost z delom, ki so ga opravili organi društva. Društvo vabi na seje, ki so javne, tudi zainteresirane posameznike/ustanove in predstavnike sredstev javnega obveščanja. Zapisniki vseh organov društva so na vpogled vsem članom društva. O svoji dejavnosti drušvo po potrebi obvešča najširšo javnost v sredstvih javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva, ki je obenem tudi predsednik upravnega odbora društva.

III. Članstvo

 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki stalno ali začasno prebiva na njenem območju, se redno ukvarja z znanstvenim in strokovnim prevajanjem in ima vsaj tri leta izkušenj kot prevajalec ali ima status sodnega tolmača, . Poleg tega mora imeti za to ustrezno izobrazbo, priznavati statut društva, se ravnati po njem in redno plačevati članarino.

Člani društva so lahko tudi Slovenci, ki živijo v tujini, in tuji državljani, ki se ukvarjajo s prevajanjem in izpolnjujejo pogoje za članstvo v društvu.

 1. člen

Za sprejem v društvo mora kandidat (v skladu s pravilnikom društva o ugotavljanju strokovne usposobljenosti) predložiti vlogo za sprejem z življenjepisom, izpolnjen vprašalnik za register članov DZTPS, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o državljanstvu ali dovoljenje za delo ali potrdilo o stalnem bivališču, dokazila, da ima najmanj tri leta izkušenj iz prevajanja, oziroma mora predložiti ustrezna avtorska prevodna dela v obsegu najmanj 10 – 15 avtorskih strani ali pa v skladu z omenjenim pravilnikom društva o preveritvi znanja dokazati, da njegove izkušnje in opravljeno delo ustrezajo pogojem za sprejem v redno članstvo ali dokazilo, da je bil imenovan za sodnega tolmača.

 1. člen

Popolno vlogo za sprejem obravnava Upravni odbor DZTPS, ugotovi ali so izpolnjeni vsi pogoji ter sprejme sklep o sprejemu v članstvo. Kadar je potrebno preverjanje usposobljenosti v skladu z 9. členom tega pravilnika, vlogo odstopi Komisiji za sprejem novih članov ali sam imenuje recenzenta. Sklep o sprejemu ali zavrnitvi članstva sprejme Upravni odbor na podlagi pisnega mnenja Komisije za sprejem novih članov oziroma recenzenta. Vloga za sprejem mora biti rešena najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve. Če upravni odbor sprejem odkloni, se lahko prosilec pritoži občnemu zboru.

Člani društva prejmejo izkaznico, ki je veljavna z letno nalepko in velja še šest mesecev po izteku koledarskega leta.

 1. člen

Osebam, izjemno zaslužnim za prevajalstvo, lahko občni zbor na predlog upravnega odbora podeli naslov častnega člana. Oseba, kateri se podeli naziv častni član, nima pravic in dolžnosti člana društva.

 1. člen

Dolžnosti člana društva so:

 • da se ravna po določbah statuta društva in po načelih poklicne prevajalske etike,
 • da spoštuje sklepe upravnega odbora oziroma strokovnih komisij društva,
 • da skrbi za to, da je njegovo prevajalsko delo terminološko in slovnično kakovostno,
 • da zagotovi lektoriranje, če meni, da naročenega dela ne more opraviti dovolj kakovostno,
 • da brezplačno posreduje svoje izkušnje drugim prevajalcem,
 • da dejavno sodeluje v dejavnostih društva,
 • da redno plačuje članarino

Pravice člana društva so:

 • da voli in je izvoljen v organe društva
 • da sodeluje pri delu vsakega organa društva,
 • da si pridobi status svobodnega prevajalca, če ni redno zaposlen,
 • da osebno prisostvuje seji vsakega organa ali komisije društva, če je na dnevnem redu vprašanje, ki se nanaša na njegovo delo kot prevajalca ali na njegov status (svobodnega) prevajalca.
 1. člen

Članarina

Višino zneska letne članarine določi občni zbor društva na predlog upravnega odbora ali članov društva.

 1. člen

Delo članov v organih društva ni plačano.

Upravni odbor pa lahko prizna članu za posebno prizadevanje in dosežke ter veliko količino opravljenega dela pri organizacijskem in strokovnem delu društva primerno nagrado in o nagradi sprejme ustrezen sklep. V takem primeru mora biti v zapisniku seje upravnega odbora navedena obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi, naloga, obseg dela ter merila za ovrednotenje opravljenega dela.

 1. člen

Prenehanje članstva in izključitev

Redno članstvo v društvu preneha:

 • na lastno željo, če član pisno izjavi, da ne želi biti več član društva,
 • če član ne plača članarine v treh mesecih po občnem zboru, ki je določil višino članarine,
 • če je izključen iz društva v skladu z 41. členom,
 • zaradi smrti,
 • če društvo preneha obstojati.
 1. člen

Občni zbor lahko odvzame častno članstvo osebi, ki se je s svojm vedenjem ali dejavnostjo huje pregrešila zoper temeljna načela in smotre društva ali kako drugače prizadela ugled društva oziroma kršila določbe statuta društva.

 1. člen

Glede na vlogo društva kot varuha koristi znanstvenih in tehniških prevajalcev ter glede na določbo kodeksa prevajalske etike je društvo tudi razsodnik in izvedenec v sporih med naročniki in prevajalci.

IV. Organizacija društva

 1. člen

Organi društva so:

a) občni zbor

b) upravni odbor

c) nadzorni odbor

d) častno razsodišče

Stalna strokovna telesa društva so:

a) sekretariat društva

b) uredništvo revije MOSTOVI DZTPS

c) terminološka komisija

d) komisija za sprejem novih članov

Stalna strokovna telesa ustanovi upravni odbor društva.

Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor društva.

Upravni odbor lahko po potrebi ustanovi še druge stalne ali občasne komisije oz. odbore. Mandatna doba organov društva traja štiri leta.

Praviloma nihče ne more biti več kot dvakrat zapored izvoljen na isto funkcijo ali v isti organ društva. Člani organov oz. funkcionarji društva so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

Občni zbor

 1. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe.

Sestavljajo ga vsi člani društva.

Občni zbor je redni ali izredni.

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovico navzočih članov.

 1. člen

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor praviloma enkrat letno. Le-ta določi dnevni red, kraj, datum in uro občnega zbora.

Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj četrtine vseh članov društva.

Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najpozneje v 30 dneh po prejemu pobude. Če tega ne stori, ga lahko skliče tisti, ki ga je zahteval, in tudi predloži dnevni red.

Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 1. člen

Udeležba na občnem zboru oz. sklepčnost občnega zbora

Sklic občnega zbora mora biti objavljen z navedbo kraja, datuma, ure in dnevnega reda in poslan članom vsaj 14 dni pred datumom, za katerega je sklican.

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča večina članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen oziroma veljavno odloča z večino navzočih članov društva.

Glasovanje je praviloma javno, volitve pa so praviloma tajne, razen če občni zbor na samem zasedanju ne določi drugače.

Člani organov društva ne morejo glasovati o razrešnici organu društva, v katerem so člani.

 1. člen

Občnega zbora se poleg članov lahko udeleži vsakdo, ki ga zanima delovanje društva, zlasti predstavniki drugih prevajalskih in sorodnih organizacij, vendar imajo na občnem zboru vsi nečlani le posvetovalno pravico.

 1. člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Občni zbor izvoli tudi zapisnikarja, dva overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi kandidacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe.

 1. člen

Pristojnosti občnega zbora

Občni zbor:

a) sklepa o dnevnem redu,

b) razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

c) sprejema strateške in delovne programe društva,

č) sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto, sprejema finančno poročilo in potrjuje zaključni račun za preteklo leto,

d) odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,

e) sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva ter druge akte,

f) neposredno voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

g) odloča o prenehanju društva ali o njegovi združitvi z drugo organizacijo,

h) določa višino letne članarine,

i) na predlog upravnega odbora podeljuje naziv častnega člana društva in posebna priznanja,

j) odloča o vprašanjih, ki so po sklepu upravnega odbora na dnevnem redu rednega ali izrednega občnega zbora,

k) sklepa o predlogih članov.

 1. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja zapisnika in zapisnikar.

 1. člen

Sprejem in spremembe oz. dopolnitve statuta ter drugih temeljnih aktov

Osnutek sprememb in dopolnitev statuta pošlje Upravni odbor članom DZTPS najpozneje 30 dni pred zasedanjem Občnega zbora.

Za spremembo statuta ali drugega temeljnega akta društva mora dati soglasje k njegovemu osnutku do 15 dni pred zasedanjem občnega zbora vsaj polovica članov društva. Kot soglasje oz. strinjanje člana z besedilom osnutka statuta oz. akta se šteje tudi, če član do dneva, ki ga je z obvestilom in pozivom za sporočitev pripomb k besedilu določil upravni odbor, ne pošlje pisnih pripomb k statutu/aktu oz. ne izrazi izrecnega nestrinjanja z novim besedilom ali spremembami oz. dopolnitvami.

Na podlagi danih pripomb k osnutku sprememb in dopolnitev statuta/akta upravni odbor pripravi predlog statuta/akta.

Statut/akt je sprejet, če na občnem zboru glasuje zanj najmanj polovica navzočih članov društva.

Upravni odbor 

 1. člen

Upravni odbor je zvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, izvršilne in strokovne zadeve ter vodi delo društva med dvema zasedanjema občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik in 8 izvoljenih članov, ki izmed sebe izvolijo še tajnika in blagajnika društva.

 1. člen

Med dvema sejama upravnega odbora o nujnih zadevah iz njegove pristojnosti po predhodnem pooblastilu ali poznejši potrditvi odloča sekretariat upravnega odbora, ki ga po funkciji sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik.

 1. člen

Upravni odbor in njegovi člani odgovarjajo za svoje delo občnemu zboru.

 1. člen

Upravni odbor se konstituira takoj po izvolitvi na občnem zboru. Ob volitvah novega upravnega odbora se na kandidatno listo vselej postavi najmnaj ena tretjina novih članov.

 1. člen

Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva. Predsednik upravnega odbora zastopa društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter tretjimi osebami po usmeritvah upravnega odbora.

Predsednik, tajnik in blagajnik upravnega dbora podpisujejo društveno pošto in vse društvene listine.

 1. člen

Seje upravnega odbora so po potrebi, praviloma pa enkrat mesečno in se o njih piše zapisnik. Seje so javne.

 1. člen

Pristojnosti upravnega odbora

V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor predvsem naslednje zadeve:

a) sklicuje občne zbore, na njih poroča o opravljenem delu in predlaga nove naloge,

b) sprejema pravilnike, poslovnike in druge splošne akte, ki niso v pristojnosti občnega zbora

c) predlaga zaključni račun,

č) pripravlja predloge aktov društva, ki so v pristojnosti občnega zbora,

d) upravlja društveno premoženje,

e) sprejema cenik prevajalskih storitev in ga priporoča članom društva,

f) sprejme poslovnik o svojem delu,

g) imenuje iz vrst članov in upravnega odbora stalne in občasne komisije ter člane, pristojne za posamezne naloge,

h) neposredno skrbi za uresničevanje v statutu določenih ciljev in nalog društva,

i) sprejema člane v društvo,

j) sklepa o društvenih publikacijah, objavah ter skupnih ali posameznih nastopih v javnosti,

k) predlaga občnemu zboru člane društva za posebna priznanja in nagrade,

l) ima stike s sorodnimi društvi in združenji,

m) skrbi za materialno in moralno upoštevanje določb statuta med člani, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti,

n) pripravlja jezikovne in terminološke sekcije, krožke, tečaje, uredniške odbore za interne publikacije, biltene, bibliografije, sezname in podobno,

o) spodbuja objektivno kritiko prevodov in društvenega dela in s tem izpopolnjevanje in višjo kakovost prevodov,

p) skrbi za rast, možnost, razvoj in usposabljanje mladih prevajalcev,

r) obvešča javnost o svojem delu in načrtih,

s) pripravlja predloge za častne člane in jih predloži občnemu zboru,

š) skrbi za redno in pravilno poslovanje društvene pisarne in nadzoruje njeno delo,

t) sprejema sklepe na podlagi predlogov strokovnih komisij,

u) daje na podlagi poročil pristojne komisije mnenje o posameznih prevodih,

v) sklepa o vseh zadevah, ki se nanašajo na društvo in ne sodijo izrecno v pristojnost občnega zbora, nadzornega odbora ali častnega razsodišča.

 1. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov.

Tekoče zadeve med dvema sejama ureja sekretariat upravnega odbora v skladu z 28. členom.

Za opravljanje strokovnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izmed svojih članov izvoli upravni odbor za dobo trajanja mandata upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru. Določena operativna dela s svojega področja lahko tajnik v skladu s predpisi poveri zaposlenim v društveni pisarni.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik, blagajnik oz. tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnika društva izmed svojih članov izvoli upravni odbor za dobo trajanja mandata upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.

Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Določena operativna dela s svojega področja dela lahko blagajnik v skladu s predpisi poveri zaposlenim v društveni pisarni.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev ima društvo zaposlenega finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava ali pogodbeno razmerje s finančnim strokovnjak oz. finančno službo.

 1. člen

Članstvo v upravnem odboru preneha z iztekom mandata, predčasno pa s smrtjo ali z izstopom in z izključitvijo po sklepu častnega razsodišča društva.

Upravni odbor lahko v takem primeru kooptira v svojo sestavo brez volitev največ še štiri člane.

 1. člen

Upravni odbor lahko izvoli iz vrst članov društva komisijo za nagrajevanje prevajalcev. Komisija ima vsaj tri člane, njena naloga pa je, da predlaga društvu ali drugim ustreznim forumom posamezne prevajalce za prevajalske in druge nagrade.

Nadzorni odbor

 1. člen

Občni zbor izvoli tričlanski nadzorni odbor in namestnike članov nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se sestane in izvoli svojega predsednika po končanem občnem zboru o čemer obvesti upravni odbor.

 1. člen

Pristojnosti nadzornega odbora:

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Naloga nadzornega odbora je:

a) nadzorovati delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma,

b) nadzorovati materialno in finančno poslovanje društva in pregledovati poslovne knjige,

c) paziti, da poteka društveno delo v skladu s statutom društva,

č) pisno poročati občnemu zboru o svojem delu in ugotovitvah,

d) na občnem zboru predložiti razrešnico upravnemu odboru ali predlagati kakšne drugačne rešitve,

e) izvajati začasne ukrepe za preprečitev morebitnih nezakonitih ali škodljivih izplačil,

f) nadzorovati uresničevanje načel prevajalske etike in varovati ugled društva.

 1. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi trije člani, njegovi sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora in častnega razsodišča, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar le s posvetovalnim glasom.

 Častno razsodišče

 1. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Veljavne sklepe sprejema, če zanje glasuje večina članov ob prisotnosti vseh treh članov. Častno razsodišče obravnava kršitve članov društva.

Obravnava naslednje kršitve:

– neupoštevanje določb statuta in drugih splošnih aktov društva,

– neizvrševanje sklepov organov društva,

– vsako dejanje, ki lahko kakorkoli škodi ugledu društva.

 1. člen

Častno razsodišče ugotovi težo kršitve člana v postopku in o tem izda sklep. Izreče lahko enega od naslednjih ukrepov:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • odvzem funkcije v organih društva,
 • izključitev.

Častno razsodišče lahko članu izreče ukrep izključitve, če:

 • se je član pregrešil zoper temeljna načela, cilje in smotre društva ali zoper prevajalsko etiko, zlasti če je razglasil tuji prevod za svoj ali oddal v podprevajanje delo, ki ga je prevzel, in nato podprevajalčevo delo objavil ali brez njegovega soglasja izročil naročniku kot svoje,
 • je s svojim delovanjem in vedenjem zagrešil hujše moralne prestopke,
 • se je izkazalo, da sta kakovost in strokovnost njegovega prevajalskega dela neprimerni.

O izključitvi mora častno razsodišče pisno obvestiti prizadetega člana.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

Za vodenje postopka se smiselno uporablja zakon o upravnem postopku.

Glasilo MOSTOVI DZTPS 

41a. člen

Mostovi DZTPS so revija za strokovne, znanstvene in tehniške prevajalce, ki jo izdaja Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije. Revija objavlja aktualne strokovne in znanstvene članke, terminološke glosarje, informacije in druge prispevke o prevajanju ter predstavitve, recenzije, kritike in ocene strokovne literature, računalniških orodij ter spletnih virov, koristnih pri prevajanju. Prispevki so v slovenskem, angleškem in drugih modernih jezikih. Taka programska zasnova izpolnjuje s statutom določen namen in cilje delovanja društva in omogoča izkazovanje znanstvene kakovosti, ki ji stroka priznava nacionalno pomembnost in mednarodno odmevnost. Revija obenem zagotavlja informiranje domače in tuje strokovne javnosti o dosežkih na področju prevajanja.

Revija Mostovi DZTPS je periodična publikacija, ki izhaja praviloma enkrat letno kot dvojna številka v letniku.

41b. člen

Revija MOSTOVI DZTPS ima uredništvo, ki ga sestavljata uredniški odbor ter glavni in odgovorni urednik. Uredništvo opravlja svoje delo na sejah, ki jih v skladu z nalogami in potrebami sklicuje glavni in odgovorni urednik.

Uredniški odbor ima najmanj 5 članov, ki jih imenuje upravni odbor iz vrst priznanih in uveljavljenih strokovnjakov. Člani uredniškega odbora opravljajo strokovne in vsebinske naloge v zvezi z izdajanjem revije, zlasti zbiranje prispevkov, ki jih preberejo, odobrijo ali zavrnejo njihovo objavo, sprejete članke pa sami ali s pomočjo zunanjih recenzentov presodijo in ocenijo, jih uredijo in poskrbijo za objavo besedila. Imenovani so za dobo 4 let, po izteku mandata pa so lahko ponovno imenovani. Za svoje delo prejemajo nagrado ob izidu tekočega letnika.

Glavni in odgovorni urednik, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi predhodnega mnenja uredniškega odbora, izvaja uredniško politiko v sodelovanju z uredništvom in v skladu s programsko zasnovo revije ter sklepi upravnega odbora društva. Opravlja vse uredniške zadeve, organizira in koordinira delo ter sodeluje z zunanjimi sodelavci. Odgovarja za vsebino objavljenih informacij in je zakoniti in pravni predstavnik glasila. O delu uredništva obvešča upravni odbor in mu poleg občasnih poročil predloži letno poročilo za preteklo poslovno leto in finančni načrt revije za naslednje poslovno leto. Svoje delo opravlja po pogodbi, ki jo z njim sklene upravni odbor, ki v pogodbi določi podrobno vsebino njegovega dela, odgovornost in plačilo. Mandat glavnega in odgovornega urednika traja 4 leta z možnostjo podaljšanja.

Uredniški odbor, glavni in odgovorni urednik ter avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove revije in v skladu s temeljnim pravnim aktom društva pri svojem delu samostojni in neodvisni.

Organizacijo uredništva, način in kriterije imenovanja članov, trajanje mandata, obseg in vsebino nalog, način dela uredništva, pristojnost in odgovornost, nagrajevanje za opravljeno delo ter druge podrobnosti določa Pravilnik o izdajanju revije MOSTOVI DZTPS, ki ga sprejme upravni odbor.

41c. člen

Na podlagi občasnih in letnih poročil glavnega in odgovornega urednika upravni odbor ocenjuje uresničevanje programske zasnove in sprejete uredniške politike, daje predloge za izboljšave, obravnava delovni program in finančni načrt revije, spremlja in obravnava ekonomski in materialni položaj revije ter daje mnenja, pobude in priporočila.

Za materialno poslovanje in obveznosti revije v skladu s sprejetim letnim finančnim načrtom odgovarja DZTPS kot izdajatelj.

Finančno in materialno poslovanje društva

 1. člen

Prihodki Društva so:

a) članarina,

b) dohodki od lastne dejavnosti in morebitnih prireditev,

c) razne namenske in druge dotacije,

č) darila, volila, nagrade, prostovoljni prispevki,

d) drugi prihodki.

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

Vse prihodke uporablja drušvo za zadovoljevanje društvenih potreb in za opravljanje svojih nalog.

Odredbodajalec za izvršitev sprejetega proračuna prihodkov in odhodkov društva je upravni odbor ali od njega pooblaščeni član upravnega odbora.

Finančno-materialno poslovanje društva je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo. Finančno-materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

V skladu z veljavnimi predpisi ima društvo svoj bančni račun.

 1. člen

Društvena pisarna

Društvo ima tudi redno zaposlene delavce, ki delujejo v okviru društvene pisarne. Delavci društvene pisarne opravljajo zlasti administrativna, računovodska in druga dela za društvo.

Delovanje pisarne vodi predsednik društva.

 1. člen

Delavci društvene pisarne uveljavljajo svoje pravice v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

Uporaba predpisov

 1. člen

Društvo deluje v skladu s tem statutom in zakonskimi predpisi ter po drugih splošnih aktih in poslovnikih.

 1. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

a) poslovnike društva,

b) kodeks prevajalske etike,

c) pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju,

č) pravilnik o ugotavljanju strokovne usposobljenosti.

Upravni odbor lahko po potrebi sprejme še druge akte.

V. Združitev, pripojitev ali prenehanje društva

 1. člen

Društvo lahko preneha po določilih zakona samega ali po sklepu občnega zbora.

Sklep o združitvi Društva z drugo organizacijo, o pripojitvi k drugi organizaciji, o pripojitvi druge organizacije ali prenehanju Društva je veljaven samo, če sta zanj glasovali vsaj dve tretjini članov ob najmanj dvotretinjski navzočnosti vseh članov na občnem zboru.

 1. člen

Ob prenehanju Društva izroči društvo na podlagi sklepa občnega zbora svoje premoženje sorodnemu društvu, na katero bi prešla njegova dotedanja dejavnost.

VI. Prehodne in končne določbe

 1. člen

Z dnem sprejetja tega Statuta preneha veljati Statut, sprejet na občnem zboru Društva 17. 3. 2009.

 1. člen

Postopek za spremembe, dopolnitve ali razlago tega statuta se izvede le na občnem zboru in na način, na kakršen je bil statut sprejet.

 1. člen

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru društva dne 17. 2. 2016 v predloženi obliki in velja do sprejetja novega besedila oz. novih sprememb ali dopolnitev.

Predsednica DZTPS: Maja Merčun

V Ljubljani, dne 17. 2. 2016

Statut DZTPSlink_doc

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri