I. Temeljne določbe

II. Namen, cilji in javnost delovanja društva

III. Članstvo

IV. Organizacija društva

V. Združitev, pripojitev ali prenehanje društva

VI. Prehodne in končne določbe

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je zbor članov Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije dne 9. 9. 2021 sprejel dopolnjeni

 

 

S T A T U T

 

DRUŠTVA ZNANSTVENIH IN TEHNIŠKIH PREVAJALCEV SLOVENIJE

I. Temeljne določbe

 1. člen

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno združenje znanstvenih in tehniških prevajalcev, tolmačev ter stalnih sodnih tolmačev, ki v društvu izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje strokovne in stanovske interese ter si izmenjujejo izkušnje in informacije s področja prevajalske stroke.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Dejavnost društva temelji na ustavnih določbah, veljavni zakonodaji, določbah tega statuta in programskih usmeritvah društva, sprejetih na rednih letnih zborih članov.

 1. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Polno ime društva je Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, kratica društva pa je DZTPS. Sedež društva je v Ljubljani.

Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 30 mm, ki nosi na obodu napis Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, v sredini pa Ljubljana. Na vseh društvenih listinah mora biti odtisnjen društveni pečat.

 1. člen

Društvo se v skladu s svojimi interesi povezuje in sodeluje z drugimi sorodnimi društvi, združenji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

 1. člen

Društvo stalno razvija mednarodno sodelovanje in sodeluje s sorodnimi strokovnimi organizacijami na mednarodni ravni, katerih član lahko postane v skladu z določili pozitivne zakonodaje in mednarodnih konvencij.

 

II. Namen, cilji in javnost delovanja društva

 1. člen

Društvo oblikuje in razvija svojo strokovno, znanstveno, tehnično, raziskovalno in kulturno dejavnost na podlagi sprejetih programskih usmeritev, pri čemer si prizadeva za:

– povezovanje članov pri strokovnih nalogah, poglabljanje in širjenje znanja, razvijanje in dvig strokovne ravni, zviševanje kakovosti vseh oblik in načinov prevajanja,

– vključevanje v interesna združenja (za kulturo, izobraževanje, raziskovanje in znanost itd.) zaradi uresničevanja svojih širših družbenih nalog,

– uveljavljanje in pravilno vrednotenje dejavnosti društva in njegovih članov v javnosti,

– ozaveščanje javnosti o pomenu strokovnega prevajanja in tolmačenja;

– zbiranje, teoretsko in organizacijsko obdelavo ter širjenje pozitivnih izkušenj najboljših prevajalcev in prevajalskih institucij drugih držav in njihovo uporabo pri prevajanju.

Za uresničevanje namena in ciljev društvo nadalje izvaja naslednje naloge oziroma nepridobitne dejavnosti:

– vodi in sproti dopolnjuje razvid članov društva, izdaja potrdila o članstvu ter pomaga članom pri urejanju poklicnega statusa (samozaposlenega na področju kulture, samostojnega podjetnika itd.);

– posreduje naročila za prevode članom društva;

– po potrebi sodeluje pri dejavnostih s področja urejanja znanstvenega in tehniškega izrazoslovja na vseh področjih informacijskega sistema (INDOK centri), samostojno ali skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami oziroma ustanovami v državnem ali mednarodnem merilu (internet);

– opravlja analize in raziskave, povezane z dejavnostmi in nameni društva;

– podpira raziskovanje strokovne terminologije ter izdelavo in objavo glosarjev;

– na svojih spletnih straneh gradi terminološke slovarje;

– izdaja in zalaga strokovna glasila, različne publikacije (revije, knjige), strokovne članke, ureja spletne strani ter pospešuje razvoj strokovne literature v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja;

– organizira različne oblike vseživljenjskega izobraževanja (seminarje, strokovne sestanke ipd.) prevajalcev, tolmačev in sodnih tolmačev;

– samostojno organizira srečanja prevajalcev, simpozije, strokovna predavanja in konference ali pa s sodelovanjem drugih zainteresiranih subjektov pripravlja tudi podobna strokovna srečanja na meddruštveni oziroma meddržavni ravni v skladu s predpisi;

– varuje moralne in materialne koristi ter pravice članov, pa tudi celotnega področja dejavnosti, prizadeva si za povečanje ugleda poklicne dejavnosti prevajalcev in izboljšanje kakovosti prevajanja ter za ustrezno vrednotenje prevajalskega dela, zlasti s tem, da po potrebi in sprejeti metodologiji pripravi in objavi priporočila o cenah prevajalskih storitev ter kriterije za oblikovanje teh cen;

– sodeluje s podjetji, združenji, sponzorji in drugimi subjekti ter jih seznanja z dejavnostjo društva in njegovih članov;

– skrbi za jezikovno in strokovno kakovost dela, ki ga opravljajo njegovi člani, in po potrebi oziroma na zahtevo opravlja s pomočjo svojih članov prevajalsko, lektorsko in drugo strokovno delo s področja dejavnosti društva in v skladu s predpisi;

– skrbi za vzgojo prevajalcev začetnikov in v organizirani obliki zagotavlja prenašanje izkušenj in znanja med člane;

– sodeluje pri vseh oblikah organizirane skrbi za pravilno jezikovno izražanje in pisanje ter po potrebi oblikuje strokovno izvedensko mnenje;

– opravlja druge strokovne naloge, za katere je bilo ustanovljeno, v skladu s koristmi in pobudami članov ali na predlog zainteresiranih subjektov.

6.a člen

V zvezi z uresničevanjem namena in ciljev, opredeljenih v 6. členu tega akta, lahko Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, kot so opredeljene v standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

 

S94.120           Dejavnost strokovnih združenj

M74.300          Prevajanje in tolmačenje

M74.900          Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (poslovno posredništvo)

C18.130          Priprava za tisk in objavo (lektoriranje besedil v domačem in tujih

jezikih)

P85.590           Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

(prirejanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja prevajalcev in

tolmačev)

P85.600           Pomožne dejavnosti za izobraževanje (preizkusi znanja, izvajanje in

ocenjevanje)

N82.110          Nudenje celovitih pisarniških storitev

N82.990          Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

N82.190          Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške

dejavnosti

M72.200          Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in

humanistike (raziskovanje in razvoj na področju jezikoslovja in

izobraževanja)

M74.900          Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (strokovno

svetovanje)

J58.110           Izdajanje knjig (brošur, prospektov, slovarjev v tiskani obliki ali na

elektronskih medijih, tudi na internetu)

J58.140           Izdajanje revij in druge periodike (izhajanje manj kot štirikrat tedensko)

R90.030          Umetniško ustvarjanje

Društvo opravlja navedene pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se porabijo za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v 6. členu tega akta.

 1. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča javnost o svojem delu tako, da upravni odbor pisno oziroma ustno po sodobnih komunikacijskih poteh seznanja člane in širšo javnost z delom, ki so ga opravili organi oziroma člani društva. Društvo lahko vabi na seje, ki so javne, tudi zainteresirane posameznike/ustanove in predstavnike sredstev javnega obveščanja. Društvo lahko obvešča javnost o svojem delovanju tudi s svojim glasilom. Zapisniki vseh organov društva so na vpogled vsem članom društva.

 

III. Članstvo

 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva je lahko vsakdo, kdor izpolnjuje pogoje za članstvo, priznava statut društva in redno plačuje članarino. Poleg rednih članov se v društvo lahko vključijo tudi pridruženi člani (na primer študentje), društvo pa lahko imenuje tudi častne člane.

Pridruženi član je lahko vsak posameznik, ki se ukvarja s prevajalstvom, je kako drugače povezan s tem področjem ali ga področje prevajanja zanima, vendar pa ne izpolnjuje pogojev za polno oziroma redno članstvo v društvu. Pridruženi člani imajo enake pravice kot redni člani, vendar pa nimajo volilne pravice in nimajo pravice uporabe članstva v društvu oziroma sklicevanja nanj pri svojem delu.

Člani društva so lahko tudi Slovenci, ki živijo v tujini, in tuji državljani, ki se ukvarjajo s prevajanjem in izpolnjujejo pogoje za članstvo v društvu.

 1. člen

Za sprejem v društvo mora kandidat (v skladu s pravilnikom društva o ugotavljanju strokovne usposobljenosti) predložiti vlogo za sprejem z delovnim življenjepisom, izpolnjen vprašalnik za register članov društva, dokazilo o izobrazbi 7. stopnje prevodoslovne, jezikoslovne ali druge študijske smeri in dokazilo, da se ukvarja s prevajanjem, oziroma dokazilo o izobrazbi 6. stopnje prevodoslovne, jezikoslovne ali druge študijske smeri in dokazilo, da ima najmanj tri leta izkušenj iz prevajanja,  ali mora predložiti ustrezna avtorska prevodna dela v obsegu 10–15 avtorskih strani ali pa v skladu z omenjenim pravilnikom društva o preveritvi znanja dokazati, da njegove izkušnje in opravljeno delo ustrezajo pogojem za sprejem v redno članstvo,  oziroma mora predložiti dokazilo, da je bil imenovan za sodnega tolmača.

 1. člen

Popolno vlogo za sprejem obravnava upravni odbor društva, ki ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji, in odloči o sprejemu v članstvo. Kadar je potrebno preverjanje usposobljenosti v skladu z 9. členom tega pravilnika, vlogo odstopi komisiji za sprejem novih članov ali sam imenuje recenzenta. O sprejemu ali zavrnitvi članstva odloči upravni odbor na podlagi pisnega mnenja komisije za sprejem novih članov oziroma recenzenta. Vloga za sprejem mora biti rešena najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve. Če upravni odbor sprejem odkloni, se lahko prosilec pritoži zboru članov.

Člani društva prejmejo izkaznico, ki je veljavna z letno nalepko in velja še šest mesecev po izteku koledarskega leta.

Društvo vodi register članov.

 1. člen

Osebam, izjemno zaslužnim za prevajalstvo, lahko zbor članov na predlog upravnega odbora podeli naslov častnega člana. Oseba, ki se ji podeli naziv častni član, nima pravic in dolžnosti člana društva.

 1. člen

Dolžnosti člana društva so:

– da se ravna po določbah statuta društva in po načelih Kodeksa prevajalske etike Mednarodnega združenja FIT;

– da spoštuje sklepe upravnega odbora oziroma strokovnih komisij društva;

– da skrbi za to, da je njegovo prevajalsko delo terminološko in slovnično kakovostno;

– da zagotovi lektoriranje besedila, če meni, da naročenega dela sam ne more opraviti dovolj kakovostno;

– da brezplačno posreduje svoje izkušnje drugim prevajalcem;

– da dejavno sodeluje v dejavnostih društva;

– da redno plačuje članarino.

 

Pravice člana društva so:

– da voli in je izvoljen v organe društva;

– da sodeluje pri dejavnostih društva in pri delu vsakega organa društva;

– da osebno prisostvuje seji vsakega organa ali komisije društva, če je na dnevnem redu vprašanje, ki se nanaša na njegovo delo ali na njegov status.

 1. člen

Članarina

Višino zneska letne članarine določi zbor članov društva na predlog upravnega odbora ali članov društva.

 1. člen

Delo članov v organih društva ni plačano.

Upravni odbor pa lahko prizna članu za posebno prizadevanje in dosežke ter veliko količino opravljenega dela pri organizacijskem in strokovnem delu društva primerno nagrado in o nagradi sprejme ustrezen sklep. V takem primeru mora biti v zapisniku seje upravnega odbora navedena obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi, naloga, obseg dela ter merila za ovrednotenje opravljenega dela.

 1. člen

Prenehanje članstva in izključitev

Redno članstvo v društvu preneha:

– na lastno željo na podlagi pisne izjave;

– če član ne plača članarine v treh mesecih po zboru članov, ki je določil višino članarine;

– če je član izključen iz društva v skladu  s 40. členom;

– zaradi smrti;

– če društvo preneha obstajati.

 1. člen

Zbor članov lahko odvzame častno članstvo osebi, ki se je s svojim vedenjem ali dejavnostjo huje pregrešila zoper temeljna načela in smotre društva ali kako drugače prizadela ugled društva oziroma kršila določbe statuta društva.

 1. člen

Glede na vlogo društva kot varuha koristi znanstvenih in tehniških prevajalcev ter tolmačev in glede na določbo kodeksa prevajalske etike je društvo tudi razsodnik in izvedenec v sporih med naročniki in prevajalci.

 

IV. Organizacija društva

 1. člen

Organi društva so:

– zbor članov,

– upravni odbor,

– nadzorni odbor,

– častno razsodišče,

– različne komisije.

Stalni strokovni telesi društva sta:

– terminološka komisija,

– komisija za sprejem novih članov.

Stalna strokovna telesa ustanovi upravni odbor društva.

Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor društva.

Upravni odbor lahko po potrebi ustanovi še druge stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Mandatna doba organov društva traja dve leti.

Praviloma nihče ne more biti več kot dvakrat zapored izvoljen na isto funkcijo ali v isti organ društva. Člani organov oziroma funkcionarji društva so za svoje delo odgovorni zboru članov.

 1. člen

Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ društva in voli druge njegove organe.

Sestavljajo ga vsi člani društva.

Zbor članov je redni ali izredni.

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica navzočih članov.

 1. člen

Redni zbor članov sklicuje upravni odbor praviloma enkrat letno. Upravni odbor določi dnevni red, kraj, datum in uro zbora članov.

Izredni zbor članov se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj četrtine vseh članov društva.

Upravni odbor mora sklicati izredni zbor članov najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, ga lahko skliče tisti, ki ga je zahteval, in tudi predloži dnevni red.

Izredni zbor članov sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

Upravni odbor lahko skliče in izvede zbor članov tudi korespondenčno. Korespondenčna seja zbora članov lahko poteka z elektronsko in navadno pošto oziroma z uporabo drugih sredstev telekomunikacijske tehnologije. Pri korespondenčni seji je upravni odbor dolžan poskrbeti za ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotavlja identiteta članov in preprečujejo morebitne zlorabe. Za sklic in izvedbo korespondenčnega zbora članov se smiselno uporabljajo določbe statuta za sklic in izvedbo rednega ali izrednega zbora članov.

 1. člen

Udeležba na zboru članov oziroma sklepčnost zbora članov

Sklic zbora članov mora biti objavljen z navedbo kraja, datuma, ure in dnevnega reda. Vabilo na zbor članov mora biti poslano članom vsaj 14 dni pred datumom, za katerega je sklican.

Zbor članov je sklepčen, če je na predvidenem kraju ob predvidenem času navzoča večina članov.

Če zbor članov ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 11 članov. Zbor članov veljavno odloča z večino navzočih članov društva.

Ko se odloča o spremembi statuta, so sklepi sprejeti z dvema tretjinama glasov navzočih članov.

Ko se odloča o prenehanju društva, načinu prenehanja in razpolaganju s premoženjem društva, so sklepi sprejeti, če zanje glasujeta dve tretjini prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, volitve pa so praviloma tajne, razen če zbor članov na samem zasedanju ne določi drugače.

Člani organov društva ne morejo glasovati o razrešnici organu društva, katerega člani so.

 1. člen

Zbora članov se poleg članov lahko udeleži vsakdo, kogar zanima delovanje društva, zlasti predstavniki drugih prevajalskih in sorodnih organizacij, vendar imajo vsi nečlani na zboru članov le posvetovalno pravico.

 1. člen

Zbor članov odpre predsednik upravnega odbora društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.  Zbor članov po potrebi izvoli tudi verifikacijsko komisijo, kandidacijsko komisijo in volilno komisijo ter druge delovne organe.

 1. člen

Pristojnosti zbora članov

Zbor članov:

– sklepa o dnevnem redu;

– razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;

– sprejema strateške in delovne programe društva;

– sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter sprejema finančno poročilo in potrjuje zaključni račun za preteklo leto;

– odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva;

– sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva in druge akte;

– neposredno voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;

– odloča o prenehanju društva ali o njegovi združitvi z drugo organizacijo;

– določa višino letne članarine;

– na predlog upravnega odbora podeljuje naziv častnega člana društva in posebna priznanja;

– odloča o vprašanjih, ki so po sklepu upravnega odbora na dnevnem redu rednega ali izrednega zbora članov;

– sklepa o predlogih članov.

 1. člen

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja zapisnika in zapisnikar.

 1. člen

Sprejetje statuta in drugih temeljnih aktov ter njihove spremembe oziroma dopolnitve

Osnutek sprememb in dopolnitev statuta pošlje upravni odbor članom društva najpozneje 30 dni pred zasedanjem zbora članov.

Za spremembo statuta ali drugega temeljnega akta društva mora dati soglasje k njegovemu osnutku do 15 dni pred zasedanjem zbora članov vsaj polovica članov društva. Kot soglasje oziroma strinjanje člana z besedilom osnutka statuta oziroma akta se šteje tudi, če član do dneva, ki ga je z obvestilom in pozivom za sporočitev pripomb k besedilu določil upravni odbor, ne pošlje pisnih pripomb k statutu/aktu oziroma izrecno ne izrazi nestrinjanja z novim besedilom ali spremembami oziroma dopolnitvami.

Na podlagi danih pripomb k osnutku sprememb in dopolnitev statuta/akta upravni odbor pripravi predlog statuta/akta.

Statut/akt je sprejet, če na zboru članov glasujeta zanj najmanj deve tretjini navzočih članov društva.

 1. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, izvršilne in strokovne zadeve ter vodi delo društva med dvema zasedanjema zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik in 4 izvoljeni člani, ki izmed sebe izvolijo še tajnika in blagajnika društva.

 1. člen

Upravni odbor in njegovi člani odgovarjajo za svoje delo zboru članov.

 1. člen

Upravni odbor se konstituira takoj po izvolitvi na zboru članov. Ob volitvah novega upravnega odbora se na kandidatno listo praviloma postavita najmanj  dva nova člana.

 1. člen

Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva. Predsednik upravnega odbora zastopa društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter tretjimi osebami po usmeritvah upravnega odbora.

Predsednik, tajnik in blagajnik upravnega odbora podpisujejo društveno pošto in vse društvene listine.

 1. člen

Seje upravnega odbora so po potrebi, praviloma pa enkrat mesečno, lahko so tudi dopisne in o njih se piše zapisnik. Seje so javne.

 1. člen

Pristojnosti upravnega odbora

V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor predvsem naslednje zadeve:

– sklicuje zbore članov, na njih poroča o opravljenem delu in predlaga nove naloge;

– sprejema pravilnike, poslovnike in druge splošne akte, ki niso v pristojnosti zbora članov;

– predlaga zaključni račun;

– pripravlja predloge aktov društva, ki so v pristojnosti zbora članov;

– upravlja društveno premoženje;

– članom društva priporoča informativne cene storitev;

– sprejme poslovnik o svojem delu;

– imenuje iz vrst članov in upravnega odbora stalne in občasne komisije ter člane, pristojne za posamezne naloge;

– neposredno skrbi za uresničevanje v statutu določenih ciljev in nalog društva;

– sprejema člane v društvo;

– sklepa o društvenih publikacijah, objavah ter skupnih ali posameznih nastopih v javnosti;

– predlaga zboru članov člane društva za posebna priznanja in nagrade;

– ima stike s sorodnimi društvi in združenji;

– skrbi za materialno in moralno upoštevanje določb statuta med člani, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti;

– skrbi za izobraževanje prevajalcev, tolmačev in sodnih tolmačev;

– imenuje uredniške odbore za  interne publikacije, biltene, bibliografije, sezname in podobno;

– oblikuje sekcije interesnih skupin članov društva;

– spodbuja objektivno kritiko prevodov in društvenega dela ter s tem izpopolnjevanje in višjo kakovost prevodov;

– skrbi za razvoj in usposabljanje mladih prevajalcev;

– obvešča javnost o svojem delu in načrtih;

– pripravlja predloge za častne člane in jih predloži zboru članov;

– skrbi za redno in pravilno poslovanje društvene pisarne in nadzoruje njeno delo;

– sprejema sklepe na podlagi predlogov strokovnih komisij;

– daje na podlagi poročil pristojne komisije mnenje o posameznih prevodih;

– sklepa o vseh zadevah, ki se nanašajo na društvo in ne sodijo izrecno v pristojnost zbora članov, nadzornega odbora ali častnega razsodišča.

 1. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov.

Za opravljanje strokovnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izmed svojih članov izvoli upravni odbor za dobo trajanja mandata upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, blagajnik ali tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnika društva izmed svojih članov izvoli upravni odbor za dobo trajanja mandata upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter v poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančnih in materialnih zadev ima društvo zaposlenega finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava ali sklene pogodbeno razmerje s finančnim strokovnjakom oziroma finančno službo.

 1. člen

Članstvo v upravnem odboru preneha z iztekom mandata, predčasno pa s smrtjo, izstopom ali izključitvijo po sklepu častnega razsodišča društva.

Upravni odbor lahko v takem primeru kooptira v svojo sestavo brez volitev največ dva člana.

 1. člen

Upravni odbor lahko izvoli iz vrst članov društva komisijo za nagrade in priznanja. Komisija ima vsaj tri člane, njena naloga pa je, da predlaga društvu ali drugim ustreznim forumom posamezne prevajalce za prevajalske in druge nagrade.

 1. člen

Nadzorni odbor

Zbor članov izvoli tričlanski nadzorni odbor in namestnika članov nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se sestane in izvoli svojega predsednika po končanem zboru članov in o tem obvesti upravni odbor.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z iztekom mandata, predčasno pa s smrtjo, izstopom ali izključitvijo po sklepu častnega razsodišča društva.

Nadzorni odbor lahko v takem primeru kooptira v svojo sestavo brez volitev največ enega člana.

 1. člen

Pristojnosti nadzornega odbora

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov. Naloga nadzornega odbora je:

– nadzorovati delo upravnega odbora med dvema zboroma članov;

– nadzorovati materialno in finančno poslovanje društva in pregledovati poslovne knjige;

– paziti, da poteka društveno delo v skladu s statutom društva;

– pisno poročati zboru članov o svojem delu in ugotovitvah;

– na zboru članov predložiti razrešnico upravnemu odboru ali predlagati kakšne drugačne rešitve;

– izvajati začasne ukrepe za preprečitev morebitnih nezakonitih ali škodljivih izplačil;

– nadzorovati uresničevanje načel prevajalske etike in varovati ugled društva.

 1. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi trije člani, njegovi sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora in častnega razsodišča, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar le s posvetovalnim glasom.

 1. člen

Častno razsodišče

Člane častnega razsodišča voli zbor članov. Sestavljajo ga trije člani in en namestnik. Veljavne sklepe sprejema, če zanje glasuje večina članov ob prisotnosti vseh treh članov. Častno razsodišče obravnava kršitve članov društva.

Obravnava naslednje kršitve:

– neupoštevanje določb statuta in drugih splošnih aktov društva,

– neizvrševanje sklepov organov društva,

– vsako dejanje, ki lahko kakorkoli škodi ugledu društva.

 1. člen

Častno razsodišče ugotovi težo kršitve člana v postopku in o tem izda sklep. Izreče lahko enega od naslednjih ukrepov:

– opomin,

– javni opomin,

– odvzem funkcije v organih društva,

– izključitev.

Častno razsodišče lahko članu izreče ukrep izključitve, če:

– se je član pregrešil zoper temeljna načela, cilje in smotre društva ali zoper prevajalsko etiko, zlasti če je razglasil tuji prevod za svojega ali oddal v podprevajanje delo, ki ga je prevzel, in nato podprevajalčevo delo objavil ali brez njegovega soglasja izročil naročniku kot svoje;

– je s svojim delovanjem in vedenjem zagrešil hujše moralne prestopke;

– se je izkazalo, da sta kakovost in strokovnost njegovega prevajalskega dela neprimerni.

O izključitvi mora častno razsodišče pisno obvestiti prizadetega člana.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor članov, ki dokončno odloči o zadevi.

Za vodenje postopka se smiselno uporablja zakon o upravnem postopku.

 

Finančno in materialno poslovanje društva

 1. člen

Prihodki društva so:

– članarina,

– dohodki od lastne dejavnosti in morebitnih prireditev,

– razne namenske in druge dotacije,

– darila, volila, nagrade, prostovoljni prispevki,

– drugi prihodki.

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

Vse prihodke uporablja društvo za zadovoljevanje društvenih potreb in za opravljanje svojih nalog.

Odredbodajalec za izvršitev sprejetega proračuna prihodkov in odhodkov društva je upravni odbor ali od njega pooblaščeni član upravnega odbora.

Finančno in materialno poslovanje društva je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

V skladu z veljavnimi predpisi ima društvo svoj bančni račun.

 1. člen

Društvena pisarna

Društvo ima lahko tudi redno ali honorarno zaposlene delavce, ki delujejo v okviru društvene pisarne. Delavci društvene pisarne opravljajo zlasti administrativna, računovodska in druga dela za društvo.

Delovanje pisarne vodi predsednik društva.

 1. člen

Delavci društvene pisarne uveljavljajo svoje pravice v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo obliko dela (redno delovno razmerje, honorarno delo, študentsko delo ipd.), ki ga opravljajo.

 1. člen

Uporaba predpisov

Društvo deluje v skladu s tem statutom in zakonskimi predpisi ter po drugih splošnih aktih in poslovnikih.

 1. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

– poslovnike društva,

– kodeks prevajalske etike,

– pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju,

– pravilnik o ugotavljanju strokovne usposobljenosti.

Upravni odbor lahko po potrebi sprejme še druge akte.

 

V. Združitev, pripojitev ali prenehanje društva

 1. člen

Društvo lahko preneha po določilih zakona samega ali po sklepu zbora članov.

Sklep o združitvi društva z drugo organizacijo, o pripojitvi k drugi organizaciji, o pripojitvi druge organizacije ali prenehanju društva je veljaven samo, če je bil izglasovan na zboru članov.

 1. člen

Društvo ob prenehanju na podlagi sklepa zbora članov svoje premoženje izroči sorodnemu društvu, na katero bi prešla njegova dotedanja dejavnost.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 1. člen

Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut, sprejet na občnem zboru društva 17. 2. 2016.

 1. člen

Postopek za spremembe, dopolnitve ali razlago tega statuta se izvede le na zboru članov in na način, na kakršen je bil statut sprejet.

 1. člen

Ta statut je bil sprejet na zboru članov društva dne 9. 9. 2021 v predloženi obliki in velja do sprejetja novega besedila oziroma novih sprememb ali dopolnitev.

 

Predsednik društva:

Sergej Smolič

 

V Ljubljani, dne 9. 9. 2021

 

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri